Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "MAJCHRZAK TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA"

"MAJCHRZAK TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MAJCHRZAK TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

4 kwietnia 2014


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000504889


REGON

101757676


NIP

8272305982

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2021

Jednostki: tys. zł

Przychody

53 192


Kapitał własny

12 218


Zysk brutto

4710


Dług

0

Zysk operacyjny

4735


Aktywa

20 764


Zysk Netto

4106

Bilans (tys. zł):

2019
2020
2021
Aktywa razem
10 417
16 094
20 764
Pasywa razem
10 417
16 094
20 764

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2020
2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
31 104
39 385
53 192
Koszty działalności operacyjnej
29 482
35 692
49 775
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1622
3693
3416
Pozostałe przychody operacyjne
802
82
1386
Pozostałe koszty operacyjne
12
26
68
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2412
3749
4735
Przychody finansowe
65
761
245
Koszty finansowe
82
613
270
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2395
3897
4710
Podatek dochodowy
0
0
604
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
4106
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2395
3897
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane