Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki / "SAWEX " FOODS

"SAWEX " FOODS

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"SAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" FOODS SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

1 października 2014


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000525477


REGON

145849421


NIP

9512349880

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2020

Jednostki: tys. zł

Przychody

50 943


Kapitał własny

16 674


Zysk brutto

2400


Dług

560

Zysk operacyjny

2440


Aktywa

33 151


Zysk Netto

2400

Bilans (tys. zł):

2018
2019
2020
Aktywa razem
26 531
28 455
33 151
Pasywa razem
26 531
28 455
33 151

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2018
2019
2020
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
42 118
47 949
50 943
Koszty działalności operacyjnej
40 439
46 586
48 556
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1680
1363
2387
Pozostałe przychody operacyjne
278
344
197
Pozostałe koszty operacyjne
136
313
144
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1821
1394
2440
Przychody finansowe
1
113
121
Koszty finansowe
262
190
162
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1561
1316
2400
Podatek dochodowy
0
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1561
1316
2400

Zestawienie zmian w kapitale:

2018
2019
2020
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
18 365
20 033
20 870
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
18 365
20 033
20 870
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
20 033
20 870
16 674
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
20 033
20 870
16 674

Rachunek przepływów:

2018
2019
2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
631
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-2864
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
1254
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-979
1656
3190
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
0
1656
3190
Środki pieniężne na początek okresu
2152
1173
2829
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1173
2829
6019

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane