Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI / Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi / "MOCHNIK"

"MOCHNIK"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MOCHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

1 października 2014


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000525799


REGON

161594747


NIP

7543083778

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

3457


Kapitał własny

46 144


Zysk brutto

2066


Dług

0

Zysk operacyjny

2050


Aktywa

49 011


Zysk Netto

1671

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
69 088
50 925
49 011
Pasywa razem
69 088
50 925
49 011

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
78 896
31 378
3457
Koszty działalności operacyjnej
74 344
28 035
1457
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
4551
3343
2000
Pozostałe przychody operacyjne
3353
434
64
Pozostałe koszty operacyjne
2577
52
14
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
5328
3725
2050
Przychody finansowe
1671
191
17
Koszty finansowe
13
69
1
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
6986
3847
2066
Podatek dochodowy
0
259
394
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
6986
3588
1671

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
54 417
51 554
49 172
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
54 417
51 554
49 172
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
51 554
49 172
46 144
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
51 554
49 172
46 144

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
3804
-15 490
-1208
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
3868
-15 498
-1208
Środki pieniężne na początek okresu
13 028
16 833
1343
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
16 833
1343
135

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane