Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej / "TOMAR T. MAJ M. SZYDŁOWSKI"

"TOMAR T. MAJ M. SZYDŁOWSKI"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"TOMAR T. MAJ M. SZYDŁOWSKI" SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

30 grudnia 2014


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000536632


REGON

360512698


NIP

6211814004

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

35 515


Kapitał własny

10 991


Zysk brutto

608


Dług

1321

Zysk operacyjny

655


Aktywa

12 855


Zysk Netto

608

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
39 373
47 442
12 855
Pasywa razem
39 373
47 442
12 855

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
77 411
104 389
35 515
Koszty działalności operacyjnej
68 260
93 581
34 896
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
9151
10 808
619
Pozostałe przychody operacyjne
300
2153
61
Pozostałe koszty operacyjne
309
104
25
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
9142
12 857
655
Przychody finansowe
36
4
40
Koszty finansowe
38
59
88
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
9140
12 802
608
Podatek dochodowy
0
0
608
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
9140
12 802
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
28 090
32 727
39 903
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
28 090
32 727
39 903
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
32 727
39 903
10 991
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
32 517
39 903
10 991

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
5829
-6418
-4112
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
5833
-6419
-4112
Środki pieniężne na początek okresu
4851
10 684
4265
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
10 681
4266
152

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane