Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego / 3W PLATFORMA BUDOWLANA

3W PLATFORMA BUDOWLANA

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

3W PLATFORMA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

11 czerwca 2015


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Data zamknięcia

27 października 2023


Status firmy

Nieaktywna


KRS

0000562258


REGON

221975874


NIP

5842733846

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

98 213


Kapitał własny

10 196


Zysk brutto

-2531


Dług

4947

Zysk operacyjny

-2318


Aktywa

32 895


Zysk Netto

-2070

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
29 138
36 239
32 895
Pasywa razem
29 138
36 239
32 895

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
53 665
78 770
98 213
Koszty działalności operacyjnej
50 676
80 309
100 417
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2989
-1539
-2204
Pozostałe przychody operacyjne
853
3700
2455
Pozostałe koszty operacyjne
3303
3010
2569
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
539
-850
-2318
Przychody finansowe
108
91
92
Koszty finansowe
2
71
305
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
645
-830
-2531
Podatek dochodowy
447
397
-461
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
198
-1227
-2070

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane