Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa metali i rud metali / KA 4 KACZMAREK

KA 4 KACZMAREK

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

KA 4 KACZMAREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

16 lipca 2015


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000567317


REGON

362024885


NIP

6991956552

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

62 001


Kapitał własny

7902


Zysk brutto

3487


Dług

4415

Zysk operacyjny

3767


Aktywa

20 497


Zysk Netto

2823

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
14 567
23 428
20 497
Pasywa razem
14 567
23 428
20 497

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
45 014
73 357
62 001
Koszty działalności operacyjnej
43 513
65 156
58 807
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1501
8201
3194
Pozostałe przychody operacyjne
393
841
686
Pozostałe koszty operacyjne
193
1517
113
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1701
7525
3767
Przychody finansowe
6
12
19
Koszty finansowe
53
61
300
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1654
7476
3487
Podatek dochodowy
0
1084
664
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1654
6392
2823

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane