Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek / AUTOREDUTA

AUTOREDUTA

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

AUTOREDUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

1 września 2015


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000572672


REGON

141406431


NIP

1181947091

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

85 395


Kapitał własny

7373


Zysk brutto

3649


Dług

11 199

Zysk operacyjny

4296


Aktywa

23 790


Zysk Netto

2930

Bilans (tys. zł):

2021
2022
Aktywa razem
18 227
23 790
Pasywa razem
18 227
23 790

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
71 976
85 395
Koszty działalności operacyjnej
69 055
80 989
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2921
4406
Pozostałe przychody operacyjne
1244
121
Pozostałe koszty operacyjne
513
231
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3653
4296
Przychody finansowe
24
75
Koszty finansowe
101
722
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3575
3649
Podatek dochodowy
661
719
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2914
2930

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
3862
4442
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
3862
4442
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
4442
7373
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
2592
6464

Rachunek przepływów:

2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
594
-383
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
594
-383
Środki pieniężne na początek okresu
323
917
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
917
534

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane