Polskiedane.io / ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ / Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych / "MAZEL"

"MAZEL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MAZEL" SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

4 stycznia 2016


Kapitał zakładowy

3 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000595087


REGON

006109761


NIP

9290094421

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

83 727


Kapitał własny

12 659


Zysk brutto

2840


Dług

9218

Zysk operacyjny

3396


Aktywa

49 604


Zysk Netto

2376

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
46 468
36 197
49 604
Pasywa razem
46 468
36 197
49 604

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
74 738
57 048
83 727
Koszty działalności operacyjnej
66 204
56 704
80 589
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
8534
344
3138
Pozostałe przychody operacyjne
1309
1960
990
Pozostałe koszty operacyjne
2031
964
732
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
7811
1339
3396
Przychody finansowe
1
101
93
Koszty finansowe
460
349
649
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
7352
1090
2840
Podatek dochodowy
2006
602
465
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
5346
488
2376

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
7290
12 800
11 314
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
7290
12 800
11 314
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
12 800
11 314
12 659
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
12 800
11 314
12 659

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
3330
-6471
-1079
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
3330
-6471
-1079
Środki pieniężne na początek okresu
4879
8209
1738
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
8209
1738
659

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Katarzyna Chrzanowska

Od 16 lutego 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych