Polskiedane.io / PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów / PGI POLSKA GRUPA INŻYNIERYJNA

PGI POLSKA GRUPA INŻYNIERYJNA

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

PGI POLSKA GRUPA INŻYNIERYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

30 sierpnia 2016


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000631844


REGON

365288120


NIP

5252674172

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

99 219


Kapitał własny

8269


Zysk brutto

5499


Dług

276

Zysk operacyjny

5129


Aktywa

55 864


Zysk Netto

3683

Bilans (tys. zł):

2021
2021
2022
Aktywa razem
21 619
23 562
55 864
Pasywa razem
21 619
23 562
55 864

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
80 165
57 781
99 219
Koszty działalności operacyjnej
69 640
54 734
94 047
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
10 524
3047
5171
Pozostałe przychody operacyjne
8
2397
20
Pozostałe koszty operacyjne
219
49
62
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
10 313
5395
5129
Przychody finansowe
1252
117
385
Koszty finansowe
16
136
15
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
11 549
5376
5499
Podatek dochodowy
473
-27
1816
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
11 076
5403
3683

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
445
7482
6585
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
445
7482
6585
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
7482
6585
8269
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
7482
6585
8269

Rachunek przepływów:

2021
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-3651
-285
21 698
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-3619
-284
21 772
Środki pieniężne na początek okresu
15 100
11 480
11 196
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
11 449
11 196
32 895

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane