Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "KOLANKO TRANSPORT"

"KOLANKO TRANSPORT"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"KOLANKO TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

19 sierpnia 2016


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000632968


REGON

365194145


NIP

5892026619

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

63 403


Kapitał własny

879


Zysk brutto

340


Dług

3368

Zysk operacyjny

626


Aktywa

10 354


Zysk Netto

261

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
9303
8998
10 354
Pasywa razem
9303
8998
10 354

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
46 900
54 162
63 403
Koszty działalności operacyjnej
43 829
53 476
63 144
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3070
686
259
Pozostałe przychody operacyjne
511
1638
563
Pozostałe koszty operacyjne
153
316
196
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3429
2008
626
Przychody finansowe
77
54
83
Koszty finansowe
33
86
369
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3474
1975
340
Podatek dochodowy
0
59
79
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
3474
1917
261

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane