Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / "MK" KRZYSZTOF PLUCIŃSKI

"MK" KRZYSZTOF PLUCIŃSKI

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MK" KRZYSZTOF PLUCIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

1 grudnia 2016


Kapitał zakładowy

1,4 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000649778


REGON

365985970


NIP

9552410580

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

58 906


Kapitał własny

3795


Zysk brutto

1798


Dług

2760

Zysk operacyjny

1901


Aktywa

12 460


Zysk Netto

1404

Bilans (tys. zł):

2021
2022
Aktywa razem
9734
12 460
Pasywa razem
9734
12 460

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
49 957
58 906
Koszty działalności operacyjnej
48 840
56 880
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1117
2026
Pozostałe przychody operacyjne
831
65
Pozostałe koszty operacyjne
205
190
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1743
1901
Przychody finansowe
0
0
Koszty finansowe
106
103
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1637
1798
Podatek dochodowy
204
394
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1433
1404

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
957
2391
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
957
2391
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
2391
3795
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
2391
3795

Rachunek przepływów:

2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
788
1268
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
788
1268
Środki pieniężne na początek okresu
1022
1810
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1810
3078

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Krzysztof Jarosław Pluciński

Od 1 grudnia 2016

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaKrzysztof Jarosław Pluciński687100.00