Polskiedane.io / POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW / Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne / DENSHIRE EUROPA

DENSHIRE EUROPA

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

DENSHIRE EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

28 kwietnia 2017


Kapitał zakładowy

500 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000676180


REGON

367170338


NIP

9372694038

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

13


Kapitał własny

-145


Zysk brutto

-36


Dług

210

Zysk operacyjny

-36


Aktywa

399


Zysk Netto

-36

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
465
523
399
Pasywa razem
465
523
399

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
693
1100
13
Koszty działalności operacyjnej
824
867
108
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-131
233
-95
Pozostałe przychody operacyjne
24
27
78
Pozostałe koszty operacyjne
6
3
18
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-113
258
-36
Przychody finansowe
-0
0
1
Koszty finansowe
24
14
1
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-137
243
-36
Podatek dochodowy
0
5
-36
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-137
238
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Brak danych

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaDenshire Ltd -1100.00