Polskiedane.io / TELEKOMUNIKACJA / Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej / IRIS TELECOMMUNICATION POLAND

IRIS TELECOMMUNICATION POLAND

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

IRIS TELECOMMUNICATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

3 lipca 2017


Kapitał zakładowy

430 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000684918


REGON

367719600


NIP

5213787067

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

106 043


Kapitał własny

11 473


Zysk brutto

6288


Dług

3780

Zysk operacyjny

6380


Aktywa

51 104


Zysk Netto

4833

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
43 248
53 830
51 104
Pasywa razem
43 248
53 830
51 104

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
139 668
128 504
106 043
Koszty działalności operacyjnej
139 006
125 857
100 168
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
662
2647
5875
Pozostałe przychody operacyjne
584
1542
1825
Pozostałe koszty operacyjne
254
118
1320
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
992
4071
6380
Przychody finansowe
881
392
1281
Koszty finansowe
1027
466
1373
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
846
3997
6288
Podatek dochodowy
476
405
1455
Zysk (strata) netto (I-J-K)
370
3592
4833

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
2677
3047
6640
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
2677
3047
6640
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
3047
6640
11 473
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
3047
6640
11 473

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2814
6462
-7782
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
2814
6462
-7782
Środki pieniężne na początek okresu
879
3693
10 155
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3693
10 155
2373

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Jakub Marcin Kołpa

Od 3 lipca 2017

Członek Zarządu

Anna Bolak Mazur

Od 1 czerwca 2021

Prezes Zarządu

Jarosław Piotr Kasperski

Od 16 grudnia 2019

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaNokia Solutions And Networks B.v. -6100.00