Polskiedane.io / PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH / Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących / KUCHNIE ŚWIATA PRODUKCJA

KUCHNIE ŚWIATA PRODUKCJA

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

KUCHNIE ŚWIATA PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

1 grudnia 2017


Kapitał zakładowy

500 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000706826


REGON

368555477


NIP

1182159651

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2020

Jednostki: tys. zł

Przychody

56 961


Kapitał własny

8867


Zysk brutto

18 997


Dług

111

Zysk operacyjny

18 330


Aktywa

12 786


Zysk Netto

15 243

Bilans (tys. zł):

2018
2019
2020
Aktywa razem
17 971
19 800
12 786
Pasywa razem
17 971
19 800
12 786

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2018
2019
2020
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
39 125
38 800
56 961
Koszty działalności operacyjnej
33 702
31 636
38 685
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
5423
7164
18 276
Pozostałe przychody operacyjne
579
587
151
Pozostałe koszty operacyjne
97
263
97
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
5905
7488
18 330
Przychody finansowe
534
644
714
Koszty finansowe
298
142
47
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
6142
7990
18 997
Podatek dochodowy
972
1456
3753
Zysk (strata) netto (I-J-K)
5170
6534
15 243

Zestawienie zmian w kapitale:

2018
2019
2020
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
4808
9979
15 375
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
4808
9979
15 375
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
9979
15 375
8867
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
8841
8841
3426

Rachunek przepływów:

2018
2019
2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
755
2150
3256
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
756
2143
3262
Środki pieniężne na początek okresu
670
1425
3575
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1425
3575
6830

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Ryszard Edmund Dymny

Od 1 grudnia 2017

Wiceprezes Zarządu

Jarosław Marek Rymuszka

Od 1 grudnia 2017

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaRyszard Edmund Dymny75677.31
OsobaJarosław Marek Rymuszka54622.69