Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski / MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KONINIE

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KONINIE

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KONINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

1 sierpnia 2018


Kapitał zakładowy

8,2 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000742964


REGON

380615402


NIP

6653015381

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

38 026


Kapitał własny

9162


Zysk brutto

915


Dług

7897

Zysk operacyjny

1508


Aktywa

43 753


Zysk Netto

691

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
43 366
44 402
43 753
Pasywa razem
43 366
44 402
43 753

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
28 602
31 559
38 026
Koszty działalności operacyjnej
30 375
33 889
39 661
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-1773
-2330
-1635
Pozostałe przychody operacyjne
2739
3639
3548
Pozostałe koszty operacyjne
449
464
405
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
516
845
1508
Przychody finansowe
1
0
33
Koszty finansowe
484
214
627
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
33
631
915
Podatek dochodowy
0
17
224
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
33
614
691

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
3124
6157
8471
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
3124
6157
8471
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
6157
8471
9162
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
6157
8471
8757

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-84
-99
145
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-84
-99
145
Środki pieniężne na początek okresu
515
431
331
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
431
331
476

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Magdalena Przybyła

Od 13 lutego 2020

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaMiasto Konin -2100.00