Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa metali i rud metali / INTELSTEEL

INTELSTEEL

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

INTELSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

3 sierpnia 2018


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000743447


REGON

380916517


NIP

9452221313

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

100 257


Kapitał własny

7446


Zysk brutto

6655


Dług

9380

Zysk operacyjny

8127


Aktywa

62 616


Zysk Netto

5381

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
22 179
32 570
62 616
Pasywa razem
22 179
32 570
62 616

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
86 722
120 853
100 257
Koszty działalności operacyjnej
80 970
92 941
92 090
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
5751
27 912
8167
Pozostałe przychody operacyjne
538
1
7
Pozostałe koszty operacyjne
13
5
48
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
6276
27 908
8127
Przychody finansowe
0
357
0
Koszty finansowe
972
463
1472
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
5305
27 802
6655
Podatek dochodowy
0
5354
1274
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
5305
22 448
5381

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane