Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / "WEMA WENTA"

"WEMA WENTA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"WEMA WENTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

4 grudnia 2019


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000817262


REGON

385012832


NIP

5882454905

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

63 090


Kapitał własny

10 619


Zysk brutto

9608


Dług

916

Zysk operacyjny

9640


Aktywa

18 571


Zysk Netto

7782

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
8025
10 964
18 571
Pasywa razem
8025
10 964
18 571

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
21 275
28 849
63 090
Koszty działalności operacyjnej
20 402
25 497
53 696
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
874
3352
9394
Pozostałe przychody operacyjne
70
124
266
Pozostałe koszty operacyjne
25
27
20
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
919
3449
9640
Przychody finansowe
35
0
0
Koszty finansowe
0
28
32
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
954
3421
9608
Podatek dochodowy
100
658
1826
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
854
2763
7782

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane