Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "ARMIR LOGISTYKA"

"ARMIR LOGISTYKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ARMIR LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

1 września 2021


Kapitał zakładowy

22 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000919140


REGON

240373672


NIP

6412380280

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

65 927


Kapitał własny

-1412


Zysk brutto

-967


Dług

389

Zysk operacyjny

-550


Aktywa

17 664


Zysk Netto

-982

Bilans (tys. zł):

2021
2022
Aktywa razem
13 036
17 664
Pasywa razem
13 036
17 664

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
18 432
65 927
Koszty działalności operacyjnej
19 301
68 278
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-870
-2351
Pozostałe przychody operacyjne
686
3461
Pozostałe koszty operacyjne
982
1660
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-1165
-550
Przychody finansowe
46
24
Koszty finansowe
94
442
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-1214
-967
Podatek dochodowy
0
15
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-1214
-982

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
784
-430
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
784
-430
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
-430
-1412
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
0

Rachunek przepływów:

2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
862
3575
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
862
3575
Środki pieniężne na początek okresu
1544
2406
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
2406
5981

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Kristof Verbruggen

Od 24 listopada 2022

Członek Zarządu

Yohei Maruyama

Od 20 maja 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaFrigo Logistics Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -1100.00