Polskiedane.io / ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ / Roboty związane z budową dróg i autostrad / MABAU

MABAU

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

MABAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

13 stycznia 2022


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000945707


REGON

363321036


NIP

1231308715

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

86 141


Kapitał własny

4421


Zysk brutto

6286


Dług

382

Zysk operacyjny

6789


Aktywa

25 349


Zysk Netto

5866

Bilans (tys. zł):

2022
Aktywa razem
25 349
Pasywa razem
25 349

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
86 141
Koszty działalności operacyjnej
79 272
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
6869
Pozostałe przychody operacyjne
15
Pozostałe koszty operacyjne
94
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
6789
Przychody finansowe
101
Koszty finansowe
604
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
6286
Podatek dochodowy
420
Zysk (strata) netto (I-J-K)
5866

Zestawienie zmian w kapitale:

2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
-1249
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
-1249
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
4421
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
4421

Rachunek przepływów:

2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
3871
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
3871
Środki pieniężne na początek okresu
5352
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
9223

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Mateusz Zwoliński

Od 27 kwietnia 2022

Członek Zarządu

Małgorzata Klejnowska

Od 27 lutego 2023

Członek Zarządu

Monika Kozera

Od 27 lutego 2023

Prezes Zarządu

Artur Wnuk

Od 27 kwietnia 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaArtur Wnuk-012.50
FirmaCement Ożarów Spółka Akcyjna -087.50