Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana / "AMIX" KONIK BIETKAŁ

"AMIX" KONIK BIETKAŁ

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"AMIX" SPÓŁKA KOMANDYTOWA KONIK BIETKAŁ


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

24 lutego 2022


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000956434


REGON

050565950


NIP

9661186087

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

54 709


Kapitał własny

14 293


Zysk brutto

4789


Dług

5523

Zysk operacyjny

5582


Aktywa

45 351


Zysk Netto

3973

Bilans (tys. zł):

2022
Aktywa razem
45 351
Pasywa razem
45 351

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
54 709
Koszty działalności operacyjnej
48 422
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
6287
Pozostałe przychody operacyjne
429
Pozostałe koszty operacyjne
1134
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
5582
Przychody finansowe
0
Koszty finansowe
793
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
4789
Podatek dochodowy
816
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
3973

Zestawienie zmian w kapitale:

2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
10 363
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
10 363
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
14 293
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
14 293

Rachunek przepływów:

2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1479
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1479
Środki pieniężne na początek okresu
223
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1702

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane