Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych / "FAIR PACKAGING"

"FAIR PACKAGING"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"FAIR PACKAGING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

1 czerwca 2022


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000972011


REGON

301911183


NIP

7872103795

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

59 210


Kapitał własny

21 133


Zysk brutto

8400


Dług

22

Zysk operacyjny

8343


Aktywa

28 673


Zysk Netto

7377

Bilans (tys. zł):

2022
Aktywa razem
28 673
Pasywa razem
28 673

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
59 210
Koszty działalności operacyjnej
51 974
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
7236
Pozostałe przychody operacyjne
1163
Pozostałe koszty operacyjne
56
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
8343
Przychody finansowe
71
Koszty finansowe
13
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
8400
Podatek dochodowy
1024
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
7377

Zestawienie zmian w kapitale:

2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
15 613
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
15 613
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
21 133
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
21 133

Rachunek przepływów:

2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2361
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
2373
Środki pieniężne na początek okresu
8084
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
10 457

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane