Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA / Produkcja opakowań drewnianych / GAMBEX GOŁĄBEK

GAMBEX GOŁĄBEK

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

GAMBEX GOŁĄBEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

1 sierpnia 2022


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000982595


REGON

100133100


NIP

8272163364

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

69 217


Kapitał własny

6870


Zysk brutto

8574


Dług

207

Zysk operacyjny

9288


Aktywa

33 627


Zysk Netto

6859

Bilans (tys. zł):

2022
2023
Aktywa razem
32 993
33 627
Pasywa razem
32 993
33 627

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
125 716
69 217
Koszty działalności operacyjnej
98 530
60 623
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
27 186
8594
Pozostałe przychody operacyjne
541
909
Pozostałe koszty operacyjne
263
215
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
27 464
9288
Przychody finansowe
51
0
Koszty finansowe
146
714
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
27 369
8574
Podatek dochodowy
2229
1715
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
25 140
6859

Zestawienie zmian w kapitale:

2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
25 150
25 152
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
0
25 152
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
25 150
6870
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
0

Rachunek przepływów:

2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-682
0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-0
0
Środki pieniężne na początek okresu
681
1061
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1058
158

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane