Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet / FURMAN'S

FURMAN'S

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

FURMAN'S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

29 września 2022


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000994519


REGON

523257984


NIP

1133073085

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

27


Kapitał własny

5


Zysk brutto

-0


Dług

0

Zysk operacyjny

-0


Aktywa

6


Zysk Netto

-0

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
6
Pasywa razem
6

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
27
Koszty działalności operacyjnej
27
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-0
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-0
Przychody finansowe
0
Koszty finansowe
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-0
Podatek dochodowy
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Maksim Furman

Od 29 września 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMaksim Furman341100.00