Polskiedane.io / MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT / Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport / Działalność pozostałych agencji transportowych / EXTREGO

EXTREGO

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

EXTREGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

15 listopada 2022


Kapitał zakładowy

100 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001001810


REGON

380202918


NIP

8133781093

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

131 928


Kapitał własny

15 855


Zysk brutto

7883


Dług

16 308

Zysk operacyjny

8843


Aktywa

50 664


Zysk Netto

8504

Bilans (tys. zł):

2022
Aktywa razem
50 664
Pasywa razem
50 664

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
131 928
Koszty działalności operacyjnej
122 566
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
9362
Pozostałe przychody operacyjne
733
Pozostałe koszty operacyjne
1252
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
8843
Przychody finansowe
108
Koszty finansowe
1067
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
7883
Podatek dochodowy
-621
Zysk (strata) netto (I-J-K)
8504

Zestawienie zmian w kapitale:

2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
7351
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
7351
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
15 855
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
15 855

Rachunek przepływów:

2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2017
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
2017
Środki pieniężne na początek okresu
2597
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4614

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Wojciech Marcin Brzykowski

Od 15 listopada 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaWojciech Marcin Brzykowski37125.00
OsobaAndrzej Marek Walc44175.00