Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych / Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych / "STAMPOL-TRADE STANKIEWICZ"

"STAMPOL-TRADE STANKIEWICZ"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"STAMPOL-TRADE STANKIEWICZ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

28 grudnia 2022


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0001009837


REGON

061600830


NIP

7171830048

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

126 695


Kapitał własny

6241


Zysk brutto

7104


Dług

9260

Zysk operacyjny

7409


Aktywa

21 977


Zysk Netto

7098

Bilans (tys. zł):

2022
Aktywa razem
21 977
Pasywa razem
21 977

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
126 695
Koszty działalności operacyjnej
119 516
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
7178
Pozostałe przychody operacyjne
830
Pozostałe koszty operacyjne
598
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
7409
Przychody finansowe
429
Koszty finansowe
734
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
7104
Podatek dochodowy
6
Zysk (strata) netto (I-J-K)
7098

Zestawienie zmian w kapitale:

2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
5139
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
5139
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
6241
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
6241

Rachunek przepływów:

2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-1409
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-1409
Środki pieniężne na początek okresu
3698
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
2289

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane