Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI / Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi / JAAM CARE

JAAM CARE

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

JAAM CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

20 lutego 2023


Kapitał zakładowy

10 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001020647


REGON

524527210


NIP

5130284033

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

395


Kapitał własny

37


Zysk brutto

30


Dług

0

Zysk operacyjny

29


Aktywa

64


Zysk Netto

27

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
64
Pasywa razem
64

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
395
Koszty działalności operacyjnej
366
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
29
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
29
Przychody finansowe
1
Koszty finansowe
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
30
Podatek dochodowy
3
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
27

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Aleksander Jonczyk

Od 30 czerwca 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAleksander Jonczyk19050.00
OsobaMikołaj Jonczyk30050.00