Polskiedane.io / PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH / Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających / ZAKŁAD CHEMICZNY PAWEŁ PAPROCKI

ZAKŁAD CHEMICZNY PAWEŁ PAPROCKI

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

ZAKŁAD CHEMICZNY PAWEŁ PAPROCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

2 maja 2023


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0001029364


REGON

302301328


NIP

6972307137

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

114 647


Kapitał własny

35 199


Zysk brutto

9306


Dług

486

Zysk operacyjny

9391


Aktywa

48 131


Zysk Netto

9306

Bilans (tys. zł):

2022
Aktywa razem
48 131
Pasywa razem
48 131

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
114 647
Koszty działalności operacyjnej
105 264
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
9383
Pozostałe przychody operacyjne
117
Pozostałe koszty operacyjne
109
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
9391
Przychody finansowe
0
Koszty finansowe
85
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
9306
Zysk (strata) netto (I-J-K)
9306

Zestawienie zmian w kapitale:

2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
35 199
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
35 199
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
35 199
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
35 199

Rachunek przepływów:

2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-12 538
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-12 538
Środki pieniężne na początek okresu
21 611
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
9073

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane