Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego / GROWATT NEW ENERGY

GROWATT NEW ENERGY

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

GROWATT NEW ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

6 kwietnia 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001029825


REGON

524977278


NIP

2220925250

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

-37


Zysk brutto

-42


Dług

0

Zysk operacyjny

-33


Aktywa

365


Zysk Netto

-42

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
365
Pasywa razem
365

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
0
Koszty działalności operacyjnej
33
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-33
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-33
Przychody finansowe
0
Koszty finansowe
9
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-42
Podatek dochodowy
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-42

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Shu Li

Od 22 czerwca 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaHong Kong Growatt New Energy Co., Limited -110.00
FirmaGrowatt Energy Co., Limited -190.00