Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet / EZEBRA.PL

EZEBRA.PL

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

EZEBRA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

26 kwietnia 2023


Kapitał zakładowy

11 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001031957


REGON

061508308


NIP

7123275732

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

111 478


Kapitał własny

10 426


Zysk brutto

7176


Dług

0

Zysk operacyjny

7186


Aktywa

31 879


Zysk Netto

5792

Bilans (tys. zł):

2022
Aktywa razem
31 879
Pasywa razem
31 879

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
111 478
Koszty działalności operacyjnej
104 079
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
7398
Pozostałe przychody operacyjne
140
Pozostałe koszty operacyjne
352
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
7186
Przychody finansowe
154
Koszty finansowe
164
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
7176
Podatek dochodowy
1384
Zysk (strata) netto (I-J-K)
5792

Zestawienie zmian w kapitale:

2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
9493
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
9493
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
10 426
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
10 426

Rachunek przepływów:

2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1065
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1065
Środki pieniężne na początek okresu
9869
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
10 935

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu A

Jarosław Piotr Tatara

Od 10 maja 2024

Członek Zarządu A

Grzegorz Paweł Tatara

Od 10 maja 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
Firma"dino Polska" Spółka Akcyjna -075.00
FirmaAtlg Fundacja Rodzinna -012.00
FirmaJoteler Fundacja Rodzinna -013.00