Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE / Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych / DAAS POLSKA

DAAS POLSKA

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

DAAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

11 maja 2023


Kapitał zakładowy

10 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001033465


REGON

192928919


NIP

9570860164

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

43 221


Kapitał własny

9667


Zysk brutto

2554


Dług

794

Zysk operacyjny

2585


Aktywa

24 423


Zysk Netto

1824

Bilans (tys. zł):

2022
Aktywa razem
24 423
Pasywa razem
24 423

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
43 221
Koszty działalności operacyjnej
40 868
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2353
Pozostałe przychody operacyjne
462
Pozostałe koszty operacyjne
230
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2585
Przychody finansowe
126
Koszty finansowe
156
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2554
Podatek dochodowy
731
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1824

Zestawienie zmian w kapitale:

2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
8908
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
8908
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
9667
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
9667

Rachunek przepływów:

2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-1571
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1571
Środki pieniężne na początek okresu
2088
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
517

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Marcin Paweł Sykuła

Od 11 maja 2023

Członek Zarządu

Dariusz Napłoszek

Od 11 maja 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMarcin Paweł Sykuła50050.00
OsobaDariusz Napłoszek51050.00