Polskiedane.io / POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA / Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana / JZP CONSULTING

JZP CONSULTING

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

JZP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

30 czerwca 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001044877


REGON

525727514


NIP

8992964767

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

27


Kapitał własny

14 661


Zysk brutto

-148


Dług

4383

Zysk operacyjny

-123


Aktywa

20 315


Zysk Netto

-148

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
20 315
Pasywa razem
20 315

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
27
Koszty działalności operacyjnej
150
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-123
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-123
Przychody finansowe
12
Koszty finansowe
38
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-148
Podatek dochodowy
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-148

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Joanna Alicja Markiewicz Pustuła

Od 30 czerwca 2023

Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Dariusz Pustuła

Od 30 czerwca 2023

Członek Zarządu

Patryk Szymon Pustuła

Od 30 czerwca 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJoanna Alicja Markiewicz Pustuła55050.00
OsobaZbigniew Dariusz Pustuła54050.00