Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / SZLACHETNA

SZLACHETNA

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

SZLACHETNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

12 grudnia 2023


Kapitał zakładowy

204 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001074862


REGON

527065253


NIP

8393242045

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

10


Zysk brutto

0


Dług

0

Zysk operacyjny

0


Aktywa

10


Zysk Netto

0

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
10
Pasywa razem
10

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
0
Koszty działalności operacyjnej
0
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
0
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
0
Przychody finansowe
0
Koszty finansowe
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
0
Podatek dochodowy
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Adam Waldemar Koreń

Od 12 grudnia 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAdam Waldemar Koreń520100.00