Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków / "BUDREM - RYBAK"

"BUDREM - RYBAK"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BUDREM - RYBAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

3 listopada 2011


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000400993


REGON

221557243


NIP

5882392334

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

41 893


Kapitał własny

7841


Zysk brutto

746


Dług

674

Zysk operacyjny

829


Aktywa

22 411


Zysk Netto

746

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
24 790
23 454
22 411
Pasywa razem
24 790
23 454
22 411

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
34 371
45 831
41 893
Koszty działalności operacyjnej
32 299
44 192
41 868
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2072
1639
25
Pozostałe przychody operacyjne
1575
2745
992
Pozostałe koszty operacyjne
207
68
188
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3439
4316
829
Przychody finansowe
42
0
0
Koszty finansowe
40
43
83
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3441
4273
746
Podatek dochodowy
0
415
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
3441
3857
746

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
4931
8251
8842
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
4931
8251
8842
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
8251
8842
7841
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
2078
8842
7841

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2559
391
-3260
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
2559
391
-3260
Środki pieniężne na początek okresu
1217
3776
4167
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3776
4167
907

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane